SOUHRN UPLYNULÉHO ROKU 2019

Pf 2020

Jedenáctého prosince 2019 se konala v Praze v Kunraticích tradiční Valná hromada. K jednání se na VH dostavilo 16 právoplatných členů CZQHA, z čehož pět člen bylo zastoupeno na základě řádně udělené plné moci. Oproti loňskému roku máme zase o něco více zúčastněných, za což jménem celého prezídia děkujeme :-)

Formou shrnutí představila Prezidentka CZQHA Lucie Ledecká zprávu o hospodaření asociace. Daňové přiznání, vč. uzávěrkových výkazů a součtů operací v peněžním deníku, za rok 2018 bylo ponecháno přítomným členům k nahlédnutí. Pro nepřítomné členy jsou dokumenty připraveny k nahlédnutí v sídle asociace.

Lucie Ledecká dále informovala o tom, že z mateřské organizace AQHA v USA chodí na provoz afilací po celém světě výrazně méně peněz než v minulosti. AQHA nutí svoje pobočky k ekonomickému hospodaření, doporučuje navyšování členských příspěvků, zvyšování poplatků za účast na akcích podporovaných AQHA a CZQHA atd. V současnosti posílá AQHA na provoz CZQHA téměř o polovinu peněz méně než dříve. Diskuzi na toto téma odkázala předsedající VH na později k bodu č. 5. Na závěr informovala přítomné, že CZQHA hospodaří s kladnou bilancí, která za rok 2018 činila 35tisíc Kč.

Dále zmínila Lucie Ledecká nejdůležitější akce z roku 2019.

 • Na začátku března 2019 proběhl velmi úspěšný čtyřdenní kurz se známým Horsemanem Martinem Blackem. Kurz se konal na Ranči v Buši u pana Jiřího Spurného. CZQHA na akci přispěla částkou 5.000,- Kč.
 • Bohemian Stallion Promotion 2019 - prezentace plemeníků Quarter Horse, Paint Horse a Appaloosa byla opět skvělou příležitostí pro majitele hřebců k jejich prezentaci. Oproti loňsku bylo k vidění o mnoho více potomků jednotlivých předváděných hřebců. Na akci se sešlo 23 hřebců všech tří amerických plemen a 20 jejich potomků. CZQHA na akci přispěla částkou 15.000,- Kč a významně se podílela na její organizaci.
 • V průběhu dubna 2019 se konala na Farmě 203 cuttingová show 4 NCHA Pavel Mališ Memorial, která byla velmi slušně obsazena a na jejíž konání CZQHA přispěla částkou 5.000,- Kč.
 • V termínu 14. a 15.6.2019 se konal seminář s veterinární lékařkou a profesorkou z Texas A&M University na téma NEJČASTĚJŠÍ PORUCHY POHYBOVÉHO APARÁTU KONÍ QUARTER HORSE (genetická poškození, následky sportovní zátěže apod). O jeho průběhu informovaly přítomné Martina Malinová a Lucie Ledecká. Přednášející Dr. vet. med. Ashlee Watts, Ph.D., DACVS byla vybrána a doporučena americkou asociací AQHA jako nejvhodnější kandidát na tento seminář, který se mohl konat v Čechách zejména díky dotaci z Educational Marketplace, o kterou pravidelně a včas žádá prezidentka CZQHA Lucie Ledecká a dosud díky tomu můžeme každoročně přivítat kapacity z USA. Seminář také volně navázal na technické zabezpečení dotačního programu QSP, když mohli přítomní veterinární lékaři zhodnotit a prodiskutovat současné trendy a techniky inseminace u nás a v USA.V pátek 14.6. se přednáška konala pouze pro veterinární lékaře, kteří seminář velice chválili a vyzdvihovali zejména vysokou úroveň znalostí a zkušeností přednášející lékařky. V sobotu 15.6. pokračoval seminář pro odbornou i laickou veřejnost, tedy majitele, chovatele či ošetřovatele koní, studenty ČZU atd. Součástí přednášky pro laickou veřejnost byla návštěva chovatelského ranče, přičemž azyl poskytl účastníkům Ranč U Soudného Potoka.Martina Malinová zmínila vysoké náklady na takovýto seminář. AQHA v rámci Educational Marketplace poskytla dotaci ve výši 2500$, která pokryla náklady na letenku a část denního honoráře paní doktorky, který byl 500$ na den. O zbytek nákladů se musí vždy postarat organizátor, tedy CZQHA.Lucie Ledecká v souvislosti s tím upozornila na to, že přes veškeré snahy o propagaci byla účast na tomto semináři velice nízká. Seminář byl propagován na webových a FB stránkách CZQHA, České Hipiatrické Společnosti, České Zemědělské Univerzity, České jezdecké federace, v periodiku Jezdci cz. a dalších médiích. Martina Malinová dále vyzdvihla vysokou úroveň simultánního tlumočení, jež zajistila společnost Vetart, s.r.o., která na tuto akci vyslala zkušenou tlumočnici z oboru veterinárního lékařství, která vybavila přítomné tzv. „šeptáky“ (minisluchátko do ucha) a opravdu slovo od slova důkladně vše překládala tak, že i neznalí angličtiny si mohli přednášku vychutnat naplno. Je škoda, že o takovýto seminář byl opravdu malý zájem stran majitelů a chovatelů amerických plemen koní. Takováto příležitost se bohužel hned tak opakovat nebude.
 • Lucie Ledecká informovala přítomné o zrušené AQHA Bohemian Rhapsody Quarter Show. Cca 10 dní před jejím začátkem vypukla na Galloway farmě, kde se akce měla konat, nákaza virem EHV1. V místě byla vyhlášena interní karanténa a přesunutí akce na jiné vhodné místo či zajištění nového vhodného termínu na témže místě nebylo bohužel zodpovědné ani realizovatelné, a to i z důvodu zahraničních účastníků BRQS týmu a samotných závodníků. Celá záležitost se zrušením BRQS byla velmi nepříjemná zejména proto, že se tak stalo již podruhé v řadě.

Lucie Ledecká následně představila plán akcí na rok 2019.

 • Informovala přítomné o emailu od Mgr. Dufkové, která požádala o podporu závodu s názvem Heart Beat Show. Závod, kde se představí špičky evropských penningových disciplín se bude konat na konci srpna 2020. Lucie Ledecká navrhla podpořit tuto show částkou 5000,- Kč.
 • Dále předsedající informovala o tom, že znovu zažádala o grant 2500$ v rámci Educational Marketplace. Ve spolupráci s Mgr. Jitkou Kynclovou by se měl konat v případě úspěšného získání této dotace kurz s americkým All Arroundovým trenérem. Více informací k tomuto tématu bude uveřejněno v případě získání této dotace na webových a fb stránkách CZQHA.
 • CZQHA jménem Lucie Ledecké opětovně vyzvala českou chovatelskou veřejnost k získání AQHA Show Manager licence. Již několikátým rokem lze licenci získat jednoduše pouze za účasti na tzv.Webináři. Prezidentka ujistila přítomné, že CZQHA ráda poskytne zájemcům nejen veškeré informace, ale zejména i finanční podporu.
 • Martina Malinová navrhla, že by bylo vhodné kontaktovat organizátorky New Generation Horse Show, která se konala prvně v letošním roce, byla velmi úspěšná a nabídla propojení APHA a ApHC. Vyvstala tedy myšlenka, zda by nebylo realizovatelné, aby se v nadcházejícím roce spojily všechny tři asociace. Vznikla by tak další možnost soutěžení pro majitele koní QH. Pokud by se organizátorky této show vyjádřily kladně ke spolupráci, pak by CZQHA přispěla vyšší částkou ze svého rozpočtu, která by pokryla např. náklady na jednoho rozhodčího apod.
 • Lucie Ledecká informovala o tom, že pro rok 2020 je samozřejmě v plánu také AQHA Bohemian Rhapsody Quarter Show. O místě a datu konání se bude jednat, stejně tak o možnosti konání BRQS bez dobytkářských disciplín. Dle zkušeností z posledních ročníků BRQS lze reálně usuzovat, že o dobytkářské třídy pod hlavičkou AQHA nebyl v minulosti téměř žádný zájem ze strany závodníků, jelikož tyto se již dnes konají pod profesní hlavičkou ERCHA/NRCHA a Silverstone Western Cup. Dále, termín konání BRQS 2020 by tak mohl být změněn na dřívější a realizační tým BRQS může vyjít vstříc pravidelným účastníkům BRQS show, kteří si o včasnější termín žádají každoročně.
 • Na závěr tohoto bodu apelovala prezidentka na přítomné s tím, že by CZQHA ráda podpořila jakoukoliv akci, která bude souviset s dětmi. Podpora juniorů je velkým tématem i v USA.

Dále shrnula Lucie Ledecká průběh dotace QSP Funding, kterou získala CZQHA pro chovatele koní plemene QH z USA. Přes počáteční komplikace se nakonec podařilo inseminační dávky do ČR dopravit. Poprvé v historii se dávky zasílaly mimo USA, takže s tím byly spojeny řádné komplikace, které nám z velké části pomohla vyřešit americká ambasáda v čele s paní Martinou Hlaváčkovou, která byla přítomna na VH jako host. Na začátku června jela paní Hlaváčková osobně s paní Ledeckou vyzvednout dávky na letiště v Ruzyni, aby se předešlo jakýmkoliv dalším komplikacím. Za veškerou její pomoc jí prezidentka CZQHA před přítomnými vyjádřila díky a ujistila ji, že bychom to bez ní v žádném případě nedokázali! Paní Hlaváčková pronesla několik slov k proběhnuvší akci, přičemž navrhla, že by bylo možné uskutečnit např. soutěž o jméno pro první narozené hříbě z této dotace, případně zmínila možnost, že by mohl některé z hříbátek pokřtít americký ambasador. Ambasáda je dle p. Hlaváčkové nakloněna jakékoliv spolupráci do budoucna a je připravena CZQHA nadále podporovat. Lucie Ledecká poděkovala p. Hlaváčkové a předala slovo Martině Malinové, aby přítomným zhodnotila průběh inseminací atd.

M. Malinová krátce shrnula průběh připouštění klisen v roce 2019. Vzhledem k tomu, že dávky dorazily opravdu pozdě (na začátku června), byla velká část inseminací přeložena na sezónu 2020. Ze třiceti klisen se vůbec neinseminovalo šestnáct. Pět klisen bylo inseminováno bez úspěchu a zbylých devět klisen je březích. V roce 2020 očekáváme po jednom hříběti po hřebcích Rockin W, PG Gunpowder, Natural Bottom, Dandy Cat a Kinenos Moon. Čtyři hříbata by se měla narodit po hřebci Bamacat. V následné diskuzi se přítomní majitelé klisen z QSP Funding jednomyslně shodli na tom, že asociací doporučené reprodukční centrum v Mníšku pod Brdy nenabízí vyhovující podmínky pro klisny k inseminaci. M. Malinová znovu zdůraznila, že nařízení o využití certifikované inseminační stanice je nařízením ze strany AQHA s tím, že může jen doporučit VFU v Brně nebo zahraniční inseminační centra.

Prezidentka CZQHA informovala přítomné o změnách zejména finančních toků v AQHA. Za poslední dva roky se výrazně změnil systém financování afilací AQHA po celém světě. V minulosti byly dotace afilacím přidělovány na základě počtu registrovaných koní QH pro danou zemi a na základě počtu členů, které afilace ve své zemi eviduje. Tento systém je minulostí.

Dnes je dotace přidělována na základě NOVĚ registrovaných koní a členů v dané zemi, počtu transferů atd. V podstatě byla zrušena podpora na fungování afilací jako takových, přičemž je vyvíjen tlak ze strany mateřské AQHA na to, aby afilace byly více samostatné a fungovaly více na obchodní bázi. AQHA tlačí na to, aby pobočky měly více aktivních členů, a aby si vytvořily vlastní systém poplatků ke svému fungování.

Dalším problémem je financování letenky a pobytu jednoho z členů prezídia na nadcházejícím AQHA Convention. Tyto náklady byly dříve zařazovány do tzv. kategorie 4, kterou ale AQHA zrušila. Do této kategorie spadaly mimo jiné náklady na provoz afilace, což je v tuto chvíli hrazeno z vlastních zdrojů asociace. Nicméně čtyřdenní pobyt jednoho člena prezídia CZQHA v Las Vegas u příležitosti AQHA Convention plus letenka a poplatky za pobyt jsou pro malou afilaci jako je CZQHA devastující. Účast na AQHA Convention je ale jednou za dva roky povinný! Lucie Ledecká vznesla tedy dotaz do AQHA, z čeho má CZQHA tyto náklady hradit, přičemž se jí dostalo odpovědi, že má CZQHA působit více ekonomicky.

V prvním kvartálu roku 2020 bude tedy prezídium hledat cestu, jak přinést do pokladny asociace nějaké finance, které by lépe pokrývaly chod asociace.

Podrobný zápis z VH jeke stažení v závěru tohoto článku.

 

Chtěli bychom poděkovat všem aktivním členům za podporu v uplynulém roce a všem členům CZQHA tímto přejeme poklidné vánoční svátky a v nadcházejícím roce hodně zdraví, štěstí i sportovních a chovatelských úspěchů!

 

PF 2020PF 2020

Přílohy

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. podrobné nastavení