Stanovy

Stanovy Czech Quarter Horse Association

I. Název, sídlo a právní postavení

(1) Název Spolku je Czech Quarter Horse Association, z.s., zkráceně též: CZQHA.

(2) Sídlo Spolku Czech Quarter Horse Association, z.s. je v obci Praha.

(3) Spolek Czech Quarter Horse Association, z.s. je samostatným dobrovolným svazkem jeho členů, který sdružuje příznivce chovu a užití koní plemene American Quarter Horse v České republice, jenž původně vznikl pod názvem „Czech Quarter Horse Association“ podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů a který se těmito stanovami přizpůsobuje občanskému zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále jen „Spolek“).

(4) Spolek je právnickou osobou. Vystupuje v právních vztazích svým jménem a za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem.

(5) Člen Spolku neručí za závazky Spolku, pokud zákon nestanoví jinak nebo pokud toto ručení smluvně nepřevzal.

II. Účel Spolku

(1) Účelem Spolku je podpora chovu a využití koní plemene American Quarter Horse v České republice a podpora jezdeckého sportu se zaměřením na využití tohoto plemene. Za tím účelem je Spolek národní pobočkou American Quarter Horse Association, neziskové organizace, založené a působící podle právního řádu státu Texas, se zapsaným sídlem v Amarillo, Potter County, Texas, USA (dále jen „AQHA“) a v souladu s těmito stanovami mimo jiné zprostředkovává účast na činnosti a akcích AQHA a v souladu s obecně závaznými právními předpisy rozvíjí vlastní činnost v návaznosti na AQHA, avšak není pobočným spolkem AQHA ve smyslu podle § 228 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Cílem činnosti Spolku je dále navázání a rozvoj vztahů s dalšími fyzickými a právnickými osobami obdobného nebo souvisejícího zaměření tak, aby docházelo ke vzájemné výměně informací mezi jejich členy a byla podporována možnost účasti členů Spolku na činnosti takových osob a jimi pořádaných akcích.

(2) Cílů činnosti podle odst. 1) dosahuje Spolek zejména těmito prostředky:
a) spoluprací s AQHA,
b) komunikací a spoluprací s fyzickými a právnickými osobami obdobného nebo souvisejícího
zaměření,
c) podporou chovu a využití koní plemene American Quarter Horse a propagací tohoto plemene
v České republice s důrazem na jeho specifické vlastnosti, schopnosti a vzhled,
d) podporou a propagací jezdeckého sportu, zejména pořádáním soutěží, závodů, ukázek,
společných vyjížděk a přednášek,
e) podporou a propagací moderních i tradičních metod výcviku a chovu koní dosahovanou zejména osvětovou činností,
f) aktivní činností směřující k rozvoji členské základny.

(3) Vedle hlavní činnosti podle odst. 1), 2) může Spolek vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití majetku.

III. Zastupování Spolku a podepisování za Spolek

(1) Spolek zastupuje buď prezident anebo viceprezident samostatně.

(2) Podepisování za Spolek se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu Spolku připojí své podpisy prezident nebo viceprezident společně s dalším členem prezidia. Podepisují-li prezident a viceprezident, považuje se podpis viceprezidenta za podpis dalšího člena prezidia.

IV. Členství ve Spolku

(1) Členem Spolku se může stát fyzická nebo právnická osoba, která souhlasí s účelem Spolku a jeho stanovami, chce v jejich duchu ve Spolku aktivně působit, podá členskou přihlášku a současně zaplatí členský příspěvek. Členem Spolku se taková fyzická nebo právnická osoba stává dnem úhrady členského příspěvku, v případě bezhotovostní platby dnem připsání platby členského příspěvku na bankovní účet Spolku.

(2) Není-li zájemce o členství ve Spolku plnoletý, podává za něho přihlášku jeho zákonný zástupce, jenž na přihlášce uvede své jméno, příjmení, vztah k tomuto zájemci o členství, bydliště či adresu pro doručování a telefonní nebo e-mailový kontakt a oznamuje případné změny těchto údajů. Zákonný zástupce zastupuje takového člena na zasedání valné hromady, hlasuje zde za něj a odpovídá za plnění jeho povinností a to po celou dobu trvání této nesvéprávnosti.

V. Práva a povinnosti členů

(1) Členové Spolku mají tyto povinnosti:
a) platit členské příspěvky ve výši a lhůtě stanovené prezidiem,
b) oznamovat změny osobních údajů vedených v seznamu členů,
c) dodržovat stanovy Spolku,
d) chovat se tak, aby nepoškodil dobré jméno Spolku.

(2) Členové Spolku mají tato práva:
a) účastnit se jednání a rozhodování valné hromady Spolku a hlasovat na valné hromadě Spolku,
b) volit členy do prezidia Spolku,
c) být volen do prezidia Spolku při splnění podmínek podle čl. XII.,
d) podílet se na činnosti Spolku zejména účastí při splnění stanovených podmínek na Spolkem organizovaných činnostech nebo akcích,
e) obracet se na orgány Spolku s podněty a stížnostmi a obdržet na ně do 30 dnů od jejich podání
vyjádření,
f) být na valné hromadě pravdivě informován o činnosti Spolku,
g) navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti rozhodnutí orgánu Spolku pro jeho rozpor se zákonem nebo se stanovami a to do tří měsíců kdy se o rozhodnutí dozvěděl nebo mohl dozvědět, nejpozději do jednoho roku od přijetí rozhodnutí.

VI. Seznam členů a členský průkaz

(1) Spolek vede seznam členů, v němž zapisuje jméno, příjmení, bydliště či adresu pro doručování, dále telefonní a elektronický (adresa elektronické pošty) kontakt každého člena nebo jeho zákonného zástupce a zánik členství. Zápisy a výmazy v tomto seznamu členů zajišťuje prezidium a to jednak na základě členské přihlášky a současně po zaplacení členského příspěvku na příslušný rok, oznámení člena o změně údajů a dále na základě dokladů o pravomocně zaniklém členství podle čl. VII. Seznam členů není veřejně přístupný.

(2) Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od Spolku na jeho náklady potvrzení s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány. Namísto zemřelého člena může o potvrzení požádat jeho manžel, dítě, rodič, a není-li žádný z nich, pak jiná blízká osoba nebo dědic, prokáže-li zájem hodný právní ochrany.

(3) Prezidium vydá každému členovi členský průkaz, jako potvrzení o jeho členství a o zaplacení členských příspěvků na následující kalendářní rok. Členský průkaz obsahuje pořadové číslo, datum jeho vydání, dále skutečnosti zapisované do seznamu členů podle odst. 1) a změny těchto skutečností. Vzor členského průkazu stanoví Prezidium. Při ukončení členství jsou bývalý člen nebo osoba podle odst. 2) povinni vydat členský průkaz bez zbytečného odkladu Spolku.

VII. Zánik členství

(1) Každý člen může ze Spolku kdykoliv svobodně vystoupit. Členství takového člena zaniká následující kalendářní den po doručení písemného oznámení na adresu sídla Spolku nebo po doručení elektronického oznámení (s uznávaným elektronickým podpisem) na e-mailovou adresu Spolku info@czqha.cz. V případě zániku členství z důvodu vystoupení ze Spolku, nemá tento vystupující člen nárok na vrácení členského příspěvku, ani jeho části.

(2) Členství ve Spolku zaniká rovněž následující den po uplynutí ročního období, na které byl zaplacen členský příspěvek, pokud nedojde k zaplacení členského příspěvku na následující rok před uplynutím roku na který byl zaplacen členský příspěvek.

(3) Člen, jehož jednání se příčí dobrým mravům, či obecně uznávaným zásadám slušnosti nebo který závažně porušil povinnost vyplývající z členství dle čl. V, odst. 1, písm. b), c), d), a který v přiměřené lhůtě ani po výzvě Spolku nezjednal nápravu, může být na návrh prezidia valnou hromadou vyloučen. Výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li Spolku zvlášť závažnou újmu. Ze stejných důvodů může prezidium pozastavit členovi s okamžitou účinností jeho členství a to nejdéle do dne jednání následující valné hromady. Člen, kterému bylo pozastaveno členství, není oprávněn podílet se na výhodách plynoucích z členství Spolku a není oprávněn hlasovat na zasedání valné hromady. Rozhodnutí o vyloučení a o pozastavení členství se doručuje dotčenému členovi.

(4) Vyloučený člen může do tří měsíců od doručení rozhodnutí Spolku o vyloučení navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti tohoto vyloučení. Nebylo-li rozhodnutí doručeno, může podat tento návrh do tří měsíců ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejdéle však do jednoho roku ode dne, kdy byl po vydání rozhodnutí zánik jeho členství vyloučení zapsán do seznamu členů. Uplynutím shora uvedených lhůt právo člena na soudní přezkum zaniká.

(5) Opětovné přijetí vyloučeného člena je možné, ale nejdříve po uplynutí jednoho roku po doručení rozhodnutí o vyloučení a za předpokladu, že se takový člen za jednání, které bylo příčinou vyloučení, písemně omluví a projeví účinnou lítost. O opětovném přijetí vyloučeného člena rozhoduje prezidium. Odmítne-li prezidium vyloučeného člena přijmout, rozhodne o jeho přijetí valná hromada, na jejíž program je prezidium povinno tuto záležitost bez zbytečného odkladu zařadit.

VIII. Orgány Spolku

(1) Nejvyšším orgánem Spolku je valná hromada.

(2) Kolektivním statutárním orgánem Spolku je prezidium.

(3) Valná hromada může pro určité otázky zřídit další orgány, které mají poradní charakter.

IX. Působnost valné hromady

Do působnosti valné hromady patří:
a) schvalování stanov a jejich změn, nejedná-li se o změny podle čl. XVII,
b) schvalování výroční zprávy o činnosti Spolku, prezidia, o výsledku jeho hospodaření a účetní
závěrky za předchozí kalendářní rok,
c) schvalování plánu činnosti Spolku na běžný kalendářní rok,
d) schvalování rozpočtu Spolku na běžný kalendářní rok,
e) volba a odvolávání prezidia anebo jeho jednotlivých členů,
f) rozhodnutí o vyloučení člena,
g) rozhodnutí o zrušení Spolku s likvidací, o likvidátorovi a jeho odměně nebo o zrušení spolku přeměnou,
h) další záležitosti podle těchto stanov nebo záležitosti, které si valná hromada předem vyhradí.

X. Svolání zasedání valné hromady

(1) Zasedání valné hromady svolává prezidium a to nejméně jednou do roka.

(2) Prezidium je povinno svolat zasedání valné hromady do dvou měsíců, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů Spolku a do jejího programu začlenit záležitosti požadované členy, z jejichž podnětu se valná hromada svolává. Nesvolá-li prezidium zasedání valné hromady ve stanovené lhůtě, jsou členové, kteří o její svoláni žádali, oprávněni svolat zasedání valné hromady sami, přičemž postupují přiměřeně, jako kdyby ji svolávalo prezidium. Prezidium je povinno jim pro tento účel poskytnout jména ze seznamu členů.

(3) Pozvánku s termínem, místem a programem valné hromady zveřejní svolavatel na internetových stránkách Spolku www.czqha.cz nejméně 15 dnů přede dnem jejího konání. Bude-li na programu změna stanov, musí být na pozvánce zveřejněna alespoň podstata navrhovaných změn. Požádá-li alespoň jedna třetina členů Spolku o zařazení určité záležitosti na pořad jednání valné hromady, prezidium je tak povinno učinit, jestliže tuto žádost obdrželo alespoň tři pracovní dny před zveřejněním pozvánek.

XI. Jednání valné hromady

(1) Zasedání valné hromady je při splnění pravidel pro svolání jejího zasedání podle čl. X usnášeníschopné, pokud je přítomných alespoň pět členů Spolku. Pokud je přítomných méně jak pět členů Spolku, není zasedání valné hromady usnášeníschopné a náhradní zasedání valné hromady se nekoná. Není-li ve stanovách výslovně stanoveno jinak, rozhoduje zasedání valné hromady prostou většinou hlasů - členů přítomných na valné hromadě. Každý člen má jeden hlas. Člena může na valné hromadě zastupovat na základě písemné plné moci jiný člen jako jeho zástupce, avšak plná moc musí obsahovat zmocnění k zastupování na valné hromadě s uvedením data jejího konání a nikdo nemůže na téže valné hromadě zastupovat více než osm členů Spolku.

(2) Zasedání valné hromady zahajuje člen prezidia, kterého tím prezidium pověří. Ten na počátku valné hromady podá zprávu kolik je přítomno členů a následně navrhne zvolení předsedy valné hromady, který zasedání valné hromady bude dále řídit, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.

(3) Každý člen je oprávněn účastnit se zasedání valné hromady a požadovat i dostat na něm vysvětlení záležitostí Spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k jejímu předmětu zasedání. Požaduje-li člen sdělení o skutečnostech, které zákon zakazuje uveřejnit nebo jejichž zveřejnění by Spolku způsobilo vážnou újmu, nelze mu je poskytnout. O tom rozhoduje s náležitým odůvodněním v průběhu valné hromady s konečnou platností prezidium.

(4) Člen není oprávněn hlasovat, jedná-li se o jeho vyloučení nebo bylo-li mu pozastaveno členství.

(5) Rozhodnutí zasedání valné hromady jsou přijímána formou usnesení, o kterém je hlasováno zdvižením ruky, neurčují-li tyto stanovy nebo neusnese-li se zasedání valné hromady na tajném hlasování. Je-li podán srozumitelný, právním předpisům neodporující a náležitě zdůvodněný protinávrh, hlasuje se nejprve o něm. V případě jeho přijetí se o původním návrhu již nehlasuje.

(6) Záležitost, která nebyla zařazena do programu uvedeného na pozvánce na zasedání valné hromady, lze zařadit do programu se souhlasem dvou třetin členů Spolku přítomných na zasedání valné hromady.

(7) Prezidium zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání valné hromady do 30 dnů od jejího ukončení. Zápis obsahuje:
a) označení, že se jedná o zápis ze zasedání valné hromady a kdo a jak ho svolal,
b) místo a dobu konání zasedání valné hromady,
c) jaký byl počet členů a jejich zástupců,
d) jméno a funkci osoby zahajující jednání, dále jméno předsedy valné hromady, zapisovatele,
ověřovatelů zápisu a sčitatelů hlasů,
e) popis projednání jednotlivých bodů programu zasedání a rozhodnutí o nich s uvedením
výsledku hlasování,
f) protest člena Spolku proti rozhodnutí zasedání valné hromady, jestliže o to požádá.

Nedílnou součástí zápisu ze zasedání valné hromady tvoří listina přítomných na příslušné valné hromadě včetně případných plných mocí.

(8) Zasedání valné hromady může na základě návrhu prezidia schválit jednací a volební řád, v němž stanoví podrobnosti pro přijímání rozhodnutí a pro volbu na zasedání na valné hromady, který bude právně účinný i pro další zasedání valné hromady.

XII. Prezidium

(1) Prezidium je kolektivním statutárním orgánem Spolku, který rozhoduje o všech záležitostech Spolku, pokud nejsou vyhrazeny do působnosti valné hromady. Prezidium administrativně zabezpečuje činnost Spolku, odpovídá za jeho hospodaření a vedení účetnictví a za plnění povinností Spolku jako daňového subjektu,

(2) Prezidium má tři členy. Funkční období je čtyřleté. Zvolení členové prezidia zvolí ze svého středu:
a) prezidenta Spolku, který je jeho nejvyšším představitelem, reprezentuje Spolek navenek, svolává a řídí jednání prezidia,
b) viceprezidenta Spolku, který zastupuje prezidenta Spolku v době jeho nepřítomnosti,
c) sekretáře Spolku, též finančního manažera, který administrativně zabezpečuje činnost Spolku, odpovídá přednostně za jeho hospodaření a vedení účetnictví a za plnění povinností Spolku jako daňového subjektu.

(3) Dojde-li v kalendářním roce, v němž funkční období členů prezidia končí, k volbě nových členů prezidia ještě před skončením funkčního období dosavadních členů prezidia, toto volební období dosavadních členů prezidia skončí touto volbou.

(4) Členem prezidia může být zvolen každý plně svéprávný člen Spolku, který nejméně sedm dní před zasedáním valné hromady, na jejímž programu je volba členů prezidia, oznámí prezidiu písemně svoji kandidaturu.

(5) Osoba, jejíž úpadek byl osvědčen, se může stát členem prezidia, jestliže to oznámila před volbou valné hromadě. To neplatí, jestliže od skončení insolvenčního řízení uplynuly alespoň tři roky. Byl-li osvědčen úpadek člena prezidia během volebního období a neodstoupil-li z funkce, je povinen to oznámit nejbližší valné hromadě, která rozhodne, zda jej odvolá nebo zda má ve funkci setrvat.

(6) Volba členů prezidia se koná vždy tajným hlasováním. Zvoleni jsou ti kandidáti, pro něž hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů a kteří se podle počtu získaných hlasů umístili na 1. - 3. pořadí.

(7) Člen prezidia může ze své funkce člena prezidia písemným prohlášením doručeným Spolku odstoupit. Odstoupením jeho funkce zaniká uplynutím dvou měsíců od doručení odstupujícího prohlášení, nedojde-li mezi ním a prezidiem k dohodě o dřívějším zániku funkce.

(8) Člen prezidia může být zasedáním valné hromady bez ohledu na funkci v prezidiu z prezidia odvolán. S odvoláním musí být spojena volba nového člena prezidia.

(9) Prezidium může odvolat z funkce prezidenta, viceprezidenta, sekretáře Spolku (finančního manažera) pokud neplní své úkoly a ani po písemné výtce prezidia neprovedli nápravu. Odvoláním z funkce v prezidiu však nekončí jejich členství v prezidiu.

(10) Zanikne-li členu prezidia členství v prezidiu jinak než skončením funkčního období nebo odvoláním, může prezidium, má-li alespoň dva členy, rozhodnout o jmenování členem prezidia jiného člena Spolku, a to do konání nejblíže následujícího zasedání valné hromady, na jejíž pořad jednání je povinno volbu za člena, jehož členství v prezidiu zaniklo, zařadit.

(11) Člen prezidia je povinen vykonávat funkci s péčí řádného hospodáře a s nezbytnou loajalitou.

XIII. Jednání a rozhodování prezidia

(1) Jednání prezidia se konají podle potřeby. Jeho termín stanoví a program jednání připravuje prezident nebo viceprezident. Člen prezidia je povinen se zasedání osobně účastnit nebo se v případě závažných důvodů předem omluvit. Jednání v zastoupení není přípustné.

(2) Prezidium rozhoduje nadpoloviční většinou všech členů. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas prezidenta (v jeho nepřítomnosti viceprezidenta).

(3) Prezidium může v jednotlivých záležitostech rozhodnout „per rollam“, přičemž elektronický nebo písemný návrh rozhodnutí s jeho odůvodněním předkládá prezident (viceprezident), lhůta pro vyjádření činí 15 dní od doručení a pro navrhované rozhodnutí musí být alespoň 3 členové prezidia a to připojením podpisu k souhlasu s navrženým rozhodnutím na písemném (vytištěném) návrhu. Nedoručí-li člen prezidia v 15 denní lhůtě navrhovateli rozhodnutí tento souhlas, platí, že s návrhem nesouhlasí.

XIV. Prezident

(1) Prezidenta a viceprezidenta volí a odvolává prezidium většinou hlasů všech svých členů.

(2) Prezident zastupuje Spolek navenek a jedná jejím jménem. Samostatně rozhoduje o běžných záležitostech Spolku, pokud rozhodnutí není vyhrazeno prezidiu nebo valné hromadě. Není-li prezident zvolen, zastupuje Spolek viceprezident.

(3) V období mezi zasedáním prezidia je prezident oprávněn učinit jakékoliv neodkladné rozhodnutí, k němuž by jinak bylo oprávněno prezidium.

(4) Viceprezident je oprávněn jednat ve stejném rozsahu jako prezident, pověří-li jej k tomu prezidium nebo prezident; ve stejném rozsahu jako prezident je viceprezident oprávněn jednat v době nepřítomnosti prezidenta.

(5) Prezident (viceprezident) je povinen podat při zahájení zasedání prezidia ústní zprávu o své činnosti v době od konání posledního zasedání.

XV. Zásady hospodaření Spolku

(1) Spolek hospodaří s vlastním majetkem, může nabývat práv a přijímat závazky.

(2) Spolek hospodaří tak, aby dosahoval cílů své činnosti a řádně a včas plnil své zákonem stanovené a smluvně převzaté závazky.

(3) Hospodaření se děje na základě rozpočtu schváleného zasedáním valné hromady, od něhož se prezidium může odchýlit jen v případě vlivu neočekávaných událostí nebo v zájmu lepšího dosahování cílů Spolku.

(4) Vytvoří-li spolek při své činnosti zisk, ten může být použit jen pro spolkovou činnost včetně správy Spolku.

XVI. Příjmy a výdaje Spolku

(1) Příjmy Spolku tvoří zejména:
a) členské příspěvky,
b) příspěvky od AQHA,
c) příspěvky od obcí a krajů České republiky,
d) dary a příspěvky od fyzických a právnických osob,
f) výnosy ze sportovních, osvětových a společenských akcí.

(2) Výdaji jsou peněžitá a nepeněžitá plnění směřující k plnění cílů Spolku a k jeho správě.

XVII. Oznamování důležitých skutečností

Spolek zveřejňuje důležité informace pro členy a seznamuje je (a i ostatní veřejnost) o své činnosti a připravovaných sportovních, osvětových a společenských akcích prostřednictvím internetových stránek na doméně www.czqha.cz (jinak jen „internet“), dále v případě potřeby veřejnými sdělovacími prostředky a v případě, kdy to ukládají tyto stanovy nebo je to z jiných důvodů vhodné nebo na vyžádání člena, též formou písemné a elektronické korespondence.

XVIII. Zmocnění prezidia

Jestliže dojde ke změně právního předpisu nebo k právní skutečnosti, v důsledku nichž dochází i bez rozhodnutí valné hromady ke změně stanov, zajistí prezidium bez zbytečného odkladu vyhotovení úplného znění stanov s těmito změnami. V ostatních případech změny stanov o něm rozhoduje zasedání valné hromady podle čl. IX..

XIX. Účinnost stanov

(1) Tyto stanovy, které ruší předcházející stanovy ze dne 05. 02. 2005, byly schváleny zasedáním valné hromady dne 10. 11. 2016 a tímto dnem nabývají právní účinnosti.

(2) Funkční období členů představenstva, kteří byli zvoleni podle předcházejících stanov, končí však podle předcházejících stanov v roce 2018.

(3) Přijetí nových stanov nemá žádný vliv na platnost dosavadních usnesení valné hromady a rozhodnutí prezidia.

V Krušovicích, dne 10.11.2016

Přílohy

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. podrobné nastavení